Algemene voorwaarden

 Artikel 1. ALGEMEEN 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen Berber Pasveer Uitvaartzorg en de opdrachtgever wordt gesloten betreffende de verzorging van 

een uitvaart. 

1.2 De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing, ook indien een 

vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt. 

Artikel 2. OVEREENKOMSTEN 

2.1 De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Dagtekening en ondertekening door 

beide partijen van het zogeheten opdrachtformulier is daarvoor voldoende. Indien de debiteur een 

ander is dan de opdrachtgever dienen beiden het opdrachtformulier te ondertekenen. 

2.2 Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen 

om aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst – met gelijktijdige opgave van de inhoud 

van die overeenkomst – tot stand is gekomen. 

2.3 Een vooraf afgegeven offerte is geldig voor het jaar waarin het is afgegeven. 

ARTIKEL 3. TIJDSTIP VAN LEVERING 

3.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeenkomsten 

tussen opdrachtgever en Berber Pasveer Uitvaartzorg. De dag en het uur van de uitvaart 

wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de 

desbetreffende begraafplaats c.q. crematorium en overige externe locatiehouders. 

3.2 Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur van de uitvaart kan slechts 

plaatsvinden binnen 24 uur na dagtekening van het opdrachtformulier mits met instemming van 

de opdrachtgever, Berber Pasveer Uitvaartzorg en beheerder voorgenoemd. 

ARTIKEL 4. OPDRACHTFORMULIER 

4.1 Het te ondertekenen opdrachtformulier zal tenminste bevatten: 

a) alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever. 

b) de verklaring dat de opdrachtgever de toepasselijke algemene voorwaarden heeft ontvangen. 

c) een gedetailleerde opgave van de overeengekomen (vormen van) dienstverlening en leveringen 

met vermelding van de daarbij behorende prijzen, voor zover deze dienstverlening en leveringen 

niet op basis van een uitvaartpakket worden verricht/geleverd. 

4.2 Promemorie posten zijn posten voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het 

aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn. Indien voor bepaalde op te dragen 

dienstverlening en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal Berber Pasveer Uitvaartzorg al dan niet een richtprijs per post aangeven met vermelding “promemorie”. 

De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen. 

4.3 Berber Pasveer Uitvaartzorg is gehouden zo mogelijk binnen 48 uur de werkelijke 

prijzen als de in het vorige artikel bedoelde posten aan de opdrachtgever door te geven. Wanneer 

de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na de prijsopgave niet 

onverwijld heeft gewijzigd, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening 

en/of opdracht te betalen. 

4.4 De overeenkomst kan in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, 

doch niet later dan 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart. De financiële 

gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden gespecificeerd en met 

de opdrachtgever verrekend. 

4.5 Specifieke verzoeken waaronder opbaring thuis en verzorging vallen niet onder de 

verantwoordelijkheid van Berber Pasveer Uitvaartzorg. 

ARTIKEL 5. TARIEVEN 

5.1 Berber Pasveer Uitvaartzorg hanteert vooraf vastgestelde tarieven van zaken en 

diensten, welke tarieven jaarlijks worden bijgesteld. Berber Pasveer Uitvaartzorg verzorgt 

traditionele uitvaarten met bijbehorende tarieven, budget uitvaarten, exclusieve uitvaarten en 

kinderuitvaarten. 

5.2 De opdrachtgever ontvangt een schriftelijke specificatie van de overeengekomen diensten 

voor het aangaan van de overeenkomst. 

5.3 De opdrachtgever heeft het recht wijzigingen aan te brengen is de samenstelling van de 

overeengekomen diensten. Het tarief zal alsdan naar redelijkheid worden aangepast. 

5.4 De in de overeenkomst vermelde prijzen kunnen niet worden gewijzigd, tenzij de wet 

dwingend anders voorschrijft of de prijzen gebaseerd zijn op door de opdrachtgever onjuist 

verstrekte gegevens. 

ARTIKEL 6. BETALING 

6.1 De opdrachtgever betaalt de op basis van het opdrachtformulier, en eventueel latere 

wijzigingen, gespecificeerde nota binnen tien dagen na ontvangst. Bij contante betaling wordt 

door De Uitvaartverzorger een bewijs van betaling verstrekt. 

6.2 De opdrachtgever is gehouden de door Berber Pasveer Uitvaartzorg te zijnen behoeve 

betaalde voorschotten – mits voortvloeiend uit het overlijden waarop de opdracht betrekking heeft 

– op eerste verzoek aan Berber Pasveer Uitvaartzorg te voldoen. 

6.3 Kosten voortvloeiende uit overheidsregelingen komen nimmer voor rekening van Berber Pasveer Uitvaartzorg. 

6.4 De opdrachtgever kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij 

namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld. 

6.5 De opdrachtgever is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde 

betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding 

daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend. 

6.6 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Berber Pasveer Uitvaartzorg 

alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een 

gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag. 

ARTIKEL 7. VERZEKERINGEN 

7.1 De opdrachtgever kan na overeenstemming met Berber Pasveer Uitvaartzorg 

verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraak te ontlenen zijn, ter hand stellen aan 

Berber Pasveer Uitvaartzorg. Die zorg draagt voor een deugdelijk bewijs van 

afgifte/ontvangst. Berber Pasveer Uitvaartzorg verplicht zich de polis(sen) binnen een 

termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en). 

7.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de 

begunstigde Berber Pasveer Uitvaartzorg machtigen de uitkering te innen om deze in 

mindering te brengen op de uitvaartnota. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde of 

dienst erfgenamen uitbetaald. 

ARTIKEL 8. PERSONALIA 

8.1 De vermelde personalia van de overledene worden in overeenstemming met de opdrachtgever 

gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De 

aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt gedaan door Berber Pasveer Uitvaartzorg tenzij anders is overeengekomen. 

8.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Berber Pasveer Uitvaartzorg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, binnen 36 uur na overlijden aan Berber Pasveer Uitvaartzorg worden verstrekt. 

8.3 Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van 

overlijden, dient deze Berber Pasveer Uitvaartzorg daaromtrent onverwijld te verwittigen. 

8.4 Indien sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal Berber Pasveer Uitvaartzorg bevorderen, dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan Berber Pasveer Uitvaartzorg worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van 

wijziging van de akte aansprakelijk. In alle gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening 

van de opdrachtgever, tenzij een derde aansprakelijk is. 

ARTIKEL 9. DRUKWERKEN 

9.1 Voor de aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen , bidprentjes en 

eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden, dient de opdrachtgever de tekst 

schriftelijk aan te leveren of goed te keuren. Eventuele fouten in tekst(sten) komen voor risico 

en/of rekening van de opdrachtgever wanneer de opdrachtgever deze gegevens telefonisch heeft 

doorgegeven. 

9.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden 

worden door Berber Pasveer Uitvaartzorg verzorgd, tenzij anders is overeengekomen. 

9.3 Berber Pasveer Uitvaartzorg is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk, indien en voor zover de tekst afwijkt van de door de opdrachtgever schriftelijk vermelde tekst en de noodzaak van rectificatie aan hem toe te rekenen is. 

9.4 Berber Pasveer Uitvaartzorg is gehouden, tenzij anders is overeengekomen, dat: 

– de aankondigingen van overlijden met de grootste spoed bij de opdrachtgever worden bezorgd. 

De opdrachtgever dient er zelf voor te zorgen dat de aankondiging van overlijden tijdig worden 

afgegeven op een geschikt PostNL-servicepunt. Berber Pasveer Uitvaartzorg is niet 

aansprakelijk voor een te late postbezorging; 

– de advertentie met daarin de aankondiging van overlijden met de grootste spoed bij de gekozen 

bladen worden bezorgd. 

Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige plaatsing in de gekozen bladen, zal Berber Pasveer Uitvaartzorg de uitdrukkelijk onder de aandacht van de opdrachtgever brengen. Indien Berber Pasveer Uitvaartzorg heeft voldaan aan de hiervoor genoemde uitgangspunten, is te late plaatsing voor risico en/of rekening van de opdrachtgever. 

ARTIKEL 10. VOERTUIGEN 

10.1 Na annulering van één of meer van het aantal overeengekomen voertuigen is de 

opdrachtgever gehouden aan Berber Pasveer Uitvaartzorg een redelijke vergoeding te 

bepalen voor de door De Uitvaartverzorger gemaakte kosten. 

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID 

11.1 Berber Pasveer Uitvaartzorg zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen in 

overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en in overeenstemming met de 

opdracht. 

11.2 De Overledene wordt bij voorkeur zonder enige sieraden overgedragen aan Berber Pasveer Uitvaartzorg. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is 

vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van de opdrachtgever. 

11.3 Berber Pasveer Uitvaartzorg is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg 

van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever. 

11.4 Berber Pasveer Uitvaartzorg is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) 

nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikte of van anderen die zij in het kader van de 

uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. 

11.5 Berber Pasveer Uitvaartzorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens 

haar verstrekte adviezen. 

ARTIKEL 12. OPONTHOUD 

Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van 

Berber Pasveer Uitvaartzorg, indien deze hem of zijn toeleveranciers redelijkerwijs 

kunnen worden toegerekend. Zij kunnen hem niet worden toegerekend indien zij niet te wijten 

zijn aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting 

voor haar rekening dienen te komen. 

ARTIKEL 13. KLACHTEN 

13.1 Klachten over de uitvaartverzorging, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, 

moeten volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever (of diens gemachtigde) binnen 

21 dagen na de datum van de uitvaart bij Berber Pasveer Uitvaartzorg ingediend zijn. Niet 

tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake 

verliest. 

13.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen tien dagen na ontvangst van de nota schriftelijk 

bij Berber Pasveer Uitvaartzorg ingediend worden. 

1.3 Berber Pasveer Uitvaartzorg zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten 

met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht. 

ARTIKEL 14. PARTIELE NIETIGHEID 

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel 

rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige 

bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen 

nagestreefde economisch resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert. 

ARTIKEL 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER 

15.1 De vestigingsplaats van Berber Pasveer Uitvaartzorg is de plaats waar opdrachtgever 

aan zijn verplichtingen jegens Berber Pasveer Uitvaartzorg moet voldoen, tenzij 

dwingende bepalingen zich daartegen verzetten. 

15.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de Berber Pasveer Uitvaartzorg is 

uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

15.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen opdrachtgever en Berber Pasveer Uitvaartzorg gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het 

gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.